środa, 25 maja 2011

VIII sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się 02 czerwca 2011 r. o godzinie 14:00

Choszczno, 20.05.2011 r.
Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam , że VIII sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się 02 czerwca 2011 r. o godzinie 14:00 w sali narad Ośrodka Sportowo –Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

- druk 80 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Stradzewo na lata 2010- 2017,
- druk 81 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zamęcin na lata 2010 – 2017,
- druk 82 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- druk 83 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/424/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwierzyn na lata 2010-2017,
- druk 84 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulino na lata  2010-2017,
- druk 85 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/416/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznik na lata 2010-2017,
- druk 86 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9. 1. 2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- druk 87 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym, przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno,
- druk 88 w sprawie skargi na Burmistrza Choszczna.

4. Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.z o.o w Choszcznie za rok 2010.
5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac zleconych przez Radę Miejską.
7. Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Archiwum bloga

Dodaj artykuł

Popularne posty