sobota, 29 marca 2014

kanikuły opalonego STAROSTY - szuler

Za górami za rzekami ...
Pośród starych drzew,
Ze swej nory się wyczołgał
Uśmiechnięty Lisi Plew.


Wydarł papę chytry lis,
Nie pomoże puder róż ...
O debaty błaga: Pliiiis !
Ja tu królem a ty tchórz !

Któż to taki Królik Plew,
Co się czepia ptaka ?
Robię sobie wielki zieeew ...
A odpowiedź będzie taka:

Nich się ruda fizjonomia
O debaty nie wydziera,
Rozpatrzę jak wrócę z Radomia,
A na razie się tam nie wybieram !

Morał:
W trosce o przyszłość kaczego stada,
Proszę poważnie to rozważyć:
Z szulerami do stołu się nie siada,
Postronni różnicy mogą nie zauważyć !
Na sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca skutecznie przyjęto wniosek o odwołanie Starosty naszego powiatu OPALONEGO Starosty.
Komplikacje wystąpiły nąstępnego dnia bowiem nasz opalony goru moralności nie przyjął karty urlopowej ,rozpoczynając okupację gabinetu staosty,a Pani Sekretarz LUSI ma zadanie przekazania pełniącemu obowiązki starosty stanowiska opalonego w kwestii jego jego wykonywania pracy i okupacji gabinetu starosty.Postawa taka budzi odrazę,Odmowa przyjęcia katy urlopowej podyktowana jest wieloma powodami,jednym z nich jest dalsza chęć skubania powiatu z forsy,marzy się forsa za ekwiwalent urlopu ,

sobota, 15 marca 2014

Podsumowanie pracy samorządowców. Wyraź swoje zdanie w głosowaniu. - Artur


Na stronach Głosu Szczecińskiego można glosować na włodarzy Naszego samorządu. Zapraszam do głosowania.
Oto tekst zamieszczony na stronie GS.
"Mała Ojczyzna. Choszczno i powiat choszczeński. Oceń władzę [wyniki na żywo]
Dobiega końca kadencja samorządów. Pod lupę bierzemy działania samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale też starostów i radnych. Porównamy, co obiecywali 4 lata temu i w czym dotrzymali słowa, a w których przypadkach skończyło się tylko na deklaracjach.

Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie o włodarzach naszych miast i gmin przez udział w głosowaniu SMS-owym. W tym głosowaniu będzie też można wyrazić opinię o radnych. A jak to można zrobić? Wystarczy wysłać SMS – w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można głosować "na tak", lub "na nie", wysyłając SMS pod numer 72466 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Lista nazwisk wraz z przypisanymi im treściami SMS-ów, dostępna jest w naszym serwisie www.gs24.pl/malaojczyzna

niedziela, 2 marca 2014

Powiatowy kazus z Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie - Adam

Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. zwróciło się do Rady Powiatu w Choszcznie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Konradem Bilem, zatrudnionym w Spółce od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.
Uchwałą z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z jej radnym – K.B. W uzasadnieniu uchwały Rada powołała się na wyjaśnienia K.B., który zaprzeczył zarzutom postawionym przez pracodawcę Spółkę.
Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. MPGK wezwał Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B. Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rada ma obowiązek odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Nr XXIV/206/2013 Rada Powiatu uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 kwietnia 2013 r. za bezzasadne.
MPGK wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. Sąd Administracyjny w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 679/13 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B.,
Rada Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r. podejmuje uchwałę Nr XXVII/245/2013 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Udziela jednocześnie pełnomocnictwo radcy prawnemu Pani E.N. do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w uchwale i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 21 stycznia 2014 r. MPGK Sp. z o.o. wzywa Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niewykonaniu przez Radę Powiatu czynności nakazanych prawem, poprzez brak podjęcia uchwały w sprawie wniosku złożonego przez MPGK w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Konrdem Bilem.
Uchwałą Nr 817/2014 Zarząd Powiatu w Choszcznie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Choszcznie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – złożonego przez MPGK Sp. z o.o. W projekcie uchwały Rada Powiatu stwierdza, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione, ponieważ Radny Bil w dniu 29 października 2013 r. złożył pracodawcy oświadczenie na piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę. W ocenie Rady podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt rozwiązania już stosunku pracy z radnym na dzień 27 lutego 2014 r.

Dodaj artykuł

Popularne posty