poniedziałek, 13 stycznia 2014

Powiatowa szopka noworoczna - kolednik

Indyk plotkował z bykiem mówiąc: Wleciałbym na czubek tego drzewa - mówił - ale nie mam do tego energii. Byk mu odpowiedział: Dlaczego nie zjesz trochę mojej karmy? W niej jest bardzo dużo środków odżywczych i jest bardziej energetyczna niż twoja. Indyk zjadł troche karmy byka po czym udało mu się wlecieć na pierwszą gałąź. Następnego dnia zjadł trochę więcej i wleciał na drugą gałąź. W końcu po 4 dniach udało się indykowi z dumą osiągnąć sam czubek drzewa. Ale wkrótce wypatrzył go tam gospodarz, który go zestrzelił jakąś starą przerdzewiałą flintą.
Wniosek: Oszustwo może Cię wynieść na szczyt, ale nie utrzyma Cię tam na dlugo!
Nasz Powiat - to nasza polityczna szopka,to miejsce szczególne.
Szczególnie więc nad nasza radą powiatu unosiły w ubiegłym roku duchy polskie-duch praworządności,duch rozwagi.duch krasomóstwa,duch szacunku i jeszcze inne pomniejsze duszki tylko wszystkie one duchy jakieś takie niedostrzegalne były ,szczególnie niedostrzegalne dla oka wspólnoty powiatowej.
Nie powiem unosiły się też całkiem dostrzegalne Muzy.
Muzy nasze począwszy od Lusi po przez Alusi kończąc na Elusi.
Muze te w ubiegłym roku trzosem potrząsały napychając sobie kasę.
Czy jakiś powiat w Polsce Muzy takie ma?.-nie ma !. I mieć nie będzie,bo nasze są najwspanialsze i każdy z nas może mieć swoje.
Ja mam kwartet i bardzo je lubię.
W pierod,naprzód ,marsz czołowi celebryci naszej powiatowej polityki,polityczne orły,sokoły,powiatowi herosi.
Niech marsz rozpocznie pierwsza maska,największe wcielone zło,padalec,szatan i belzebub-oczywiście w kostiumie,który skroiła mu opozycja.Stał na bezdrożu,a właściwie jechał na dużej bani,jak mówi radna Wioletta ma wilcze oczy i kasę na rękach,w pas kłaniał się wrednym wyborcom.Pogonił sprzataczki i konserwatora
by w kotle wciąż mieszać,gnębić emerytki i wdowy na deser pozostawił sobie,rozsyłając noworoczną podobiznę -taki jest spalony starosta- to On czysto -Mefisto.
Biedna chuda Basia a wokół same koty,taki Bil -no spasł się tak,że Basia przy nim to okruszek. Nie ma to jak jej dogłębna analiza budżetowo-oświatowo-komunalna oraz intelkualna,z której to wynika ,że jednostki oświatowe posiadają budżet.Pani BASIU szkoła ma plan finansowy a nie budżet.
A teraz dla odmiany maska nowa -lewica kawiorowa.

sobota, 4 stycznia 2014

WSA stwierdza nieważność uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bilem - Monika

II SA/Sz 679/13 - Wyrok WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2013-10-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-07-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska /przewodniczący/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
6262 Radni
6392 Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art. 1 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1592 art. 79 ust. 1, art. 22 ust. 2
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - tekst jednolity
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art. 53 par. 1 i 2, art. 52 par. 3 i 4, art. 147 par. 1, art. 200, art. 205 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 października 2013 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A. na uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 marca 2013 r. nr XXI/176/2013 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Powiatu Choszczeńskiego na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa A. kwotę [...] złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Spółka A., zwana dalej "Spółka A.", pismem z dnia [...] zwróciła się do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B., zatrudnionym w Spółce A. od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.

Rada Powiatu nie składa broni w walce o radnego BILA - Monika

UCHWAŁA NR XXVII/245/2013
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645),w związku z art. 173 i art. 175 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zm. z 2012 r. poz. 1101, zm.
z 2013 r. poz. 1529) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 679/13
stwierdzającego nieważność uchwały nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Konradem Bilem. § 2. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Elizie Nahajowskiej do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w § 1 uchwały
i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym w Warszawie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czwartek, 2 stycznia 2014

Ciąg dalszy postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście - monika

postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia
2013-11-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-31
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Organizacje społeczne
Sygn. powiązane
II SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-08
Skarżony organ Wojewoda Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art.33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA - Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia L. w D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 wydane w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił S. w D. dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu.
We wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Sądem I instancji wskazywano, że S. w D. jest organizacją społeczną, do której statutowych zadań należy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy, upowszechnianie informacji o możliwości znalezienia pracy, przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania.

Dodaj artykuł

Popularne posty