niedziela, 24 lutego 2013

biedna gmina - bolek

a co Wy na to? biedna gmina dofinasowuje OSP (ochotnicz straż pożarna w Zamęcinie) kwotą 120 tys zł, to jest dopiero cyrk.
dla swoich ludzi robi fikcyjne etaty aby zamknąć im gęby< a ponoć gmina biedna a bawią się jak szlachta

sobota, 23 lutego 2013

skarbiec moralności - bankowiec

Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot. Do dwustu osób na sali skierował pytanie:
- Kto chciałby dostać ten banknot?
Ludzie zaczęli podnosić ręce. Spiker powiedział:
- Mam zamiar dać ten banknot jednemu z was, ale najpierw pozwólcie że coś zrobię... – i zaczął miąć banknot. Pokazał zgnieciony banknot i zapytał:
- Kto w dalszym ciągu to chce?
Ręce znowu się podniosły...
- A gdybym zrobił to? - zapytał mówca.... i rzucił banknot na ziemię. Podeptał go butami i podniósł - był pomięty i brudny....
- A teraz kto chce te pieniądze?
Ręce podniosły się po raz trzeci!!!
- Moi przyjaciele odebraliście bardzo cenną lekcję. Nie ma znaczenia co zrobiłem z tym banknotem, ciągle chcieliście go dostać, ponieważ nie zmniejszyłem jego wartości. To jest wciąż warte 20$!!!
Wiele razy w życiu jesteśmy powaleni na ziemię, zmięci i rzuceni w błoto przez decyzje, które kiedyś podjęliśmy i okoliczności, które stanęły nam na drodze. Czujemy się przez to mniej wartościowi. Ale to nie ma znaczenia, co się stało i co się jeszcze stanie...
TY nigdy nie stracisz swojej wartości: brudny czy czysty, zmięty czy w dobrej formie, jesteś ciągle bezcenny dla tych, którzy Cię kochają.
Wartość naszego życia nie wynika z tego co robimy, ani nie zależy od tego, kogo znamy, lecz KIM JESTEŚMY! Jesteś wyjątkowy! Nigdy o tym nie zapomnij! W radzie powiatu zaszło do tak zaskakuących wydarzeń ,że sam diabeł by miał kłopoty tak skostuować przebieg wydarzeń. Zacznijmy od początku Pan Stanisław Gacek powrócił na powiatowe salony polityczne Choszczna za przyczyną wice starosty Puczńskiego,który tak ochoczo głosował za jego odwołaniem,zajmując jego stanowisko.Należy zadać pytanie co się takiego stało by ten radny mógł zajmować takie stanowisko ,może został okrzknięty bohaterem Myśliborza a społeczeństwo Choszczeńskie niema wiedzy na ten temat.Należy zadac pytanie staróscie OPALONEMU czy razem z nowym wice przewodniczącym chadzają do solarium i na basen.Nasz nowy bohater zapewne spowodował ,że LUSI i ELUSI przeznaczą swoje otrzymane nagrody w wysokości 50% z puli nagród ogółu dla pracowników starostwa na cele społeczne.Należy spytać pozostałych radnych, czy w tej radzie zatracili resztki godności osobistej,oraz człowiecześtwo tarzając się w tym błocie z panami o wątpliwej reputacji. W trakcie przyszłej kampani jak spytamy się dlaczego byli za takimi decyzjami ,to otrzymamy odpowież to nie ja tylko rada ,bądż zarząd powiatu,nie ważne ,że tam zasiadał.Nie bez winy jest tutaj radny Pan Stanisław DYCHA obecny starosta był jego człowiekiem członkie PSL,zainteresowanych odsyłam do stron bogu forum Pełczyc do artykułu ;idziemy na jednego: bądz innych artykułów pokazujących moralnósć elity powiatowej w Choszcznie pochdzącej z Gminy Pełczyce.Nie dosyć skandalu z Opalonym dietetykiem ,ktory na odprawie bryluje z komendantem Powiatowym Policji w Choszcznie to w piątek CBA Szczecińskie zgarneło Przewodniczącego Rady Powiatu.W tej sytuacji pytam radnych jak długo PĄŃSTWO będzicie nużać się w błocie,czy Wam nie jest wstyd zadawać się z takimi Ludżmi? NIE dżiwi mnie ,że Pan GACEK będzie jeszcze Przewodniczącym rady?. Prafrazując słowa wielkiego Polka nie dla każdego w tym towarzystwie czas ucieka a wyborcy czekają ?

piątek, 22 lutego 2013

www.choszczno.pl - Od przystani do przystani

www.choszczno.pl - Od przystani do przystani: "CHOSZCZNO - Regularne kursy statku po jeziorze Klukom, od nabrzeża przy ul. Nadbrzeżnej, z przystankami na „Betlejem” i plaży miejskiej, do Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego – czy to możliwe? Jest szansa, że ten pomysł może być zrealizowany jeszcze w tym roku."

'via Blog this'

poniedziałek, 18 lutego 2013

cwaniak procesowy ciąg dalszy - socjolog

Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 odmawiające L. Ś. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia [...] czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 odmówił L. Ś. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, w sprawie z jego skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia [...] czerwca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podał, że od kilku lat samotnie wychowuje i wspomaga dwoje dzieci, które wymagają jeszcze jego pomocy finansowej oraz opiekuje się swoją matką, która wymaga wsparcia medycznego i ciągłej opieki, z czym związane są zwiększone nakłady finansowe. Wskazał, że po śmierci żony celem uregulowania wszelkich spraw majątkowych zaciągnął kredyt w wysokości 150 tysięcy złotych. Zaciągnięty kredyt na zakup domu nie pozwala mu na dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi wnioskodawcy zatrudnienie adwokata. Oświadczył również, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z 87-letnią matką, 28-letnią córką oraz 26-letnim synem. Posiada dom o powierzchni 192 m2 wraz z przydomową 14 arową działką, garażem oraz mieszkanie o powierzchni 75 m2. Osoby prowadzące wraz z nim gospodarstwo domowe nie posiadają majątków odrębnych. Skarżący nie posiada żadnych środków pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania rodziny jest miesięczny dochód w kwocie 12.100 zł osiągany przez skarżącego z tytułu umowy o pracę, emerytura matki skarżącego w kwocie 1.281 zł, kwota 3.935 zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę oraz kwota 1.500 zł otrzymywana przez syna skarżącego również z tytułu umowy o pracę.
Uwzględniając powyższe okoliczności Sąd – powołując się na art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) - stwierdził, że nie można wnioskodawcy zaliczyć do osób, których środki do życia są ograniczone. Sąd nie stwierdził, by poniesienie przez skarżącego wydatku polegającego na uzyskaniu pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiązałoby się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu rodziny. Wskazuje na to dochód czteroosobowej rodziny kształtujący się na poziomie 18.816 zł miesięcznie, czyli 4.704 zł na osobę, a także posiadany przez niego majątek – dom i mieszkanie. Odnosząc się do kosztów skarżącego związanych z ponoszeniem przez niego rat kredytów Sąd wskazał, że zaciąganie przez stronę zobowiązań jest indywidualną sprawą strony i nie może skutkować przerzuceniem na Skarb Państwa ciężaru ponoszenia kosztów powstałych z tytułu prowadzonych przez nią postępowań sądowych.

W zażaleniu na powyższe postanowienie L. Ś. zarzucił naruszenie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez uznanie przez Sąd, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające ustanowienie adwokata z urzędu. Wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata skarżący podkreślił, że jest wdowcem i sam wychowuje dwoje dzieci. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego jest dla niego bardzo ważna. Utrata mandatu może wiązać się w przyszłości również z utratą pracy w Starostwie Powiatowym. On sam nie jest osobą młodą, która mogłaby łatwo znaleźć pracę. Stres związany z obawą o swoją przyszłość powoduje, iż nie jest w stanie sam sprawnie poprowadzić sprawy przed sądem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3).

Jak wynika z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji, oceniając przedstawioną przez skarżącego jego sytuację majątkową, rodzinną i możliwości płatnicze, prawidłowo przyjął, że skarżący nie spełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skutkującej przyznaniem prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. ustanowienia adwokata z urzędu. Należy podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że poniesienie przez wnioskodawcę kosztów ustanowienia pełnomocnika nie spowoduje uszczerbku w jego koniecznym utrzymaniu. Argumentacja zaś przedstawiona w zażaleniu, odnosząca się do stanu emocjonalnego w jakim znajduje się skarżący, który uniemożliwia mu sprawne prowadzenie własnej sprawy przed sądem, nie mogła skutkować uwzględnieniem zażalenia. Dokonując oceny, czy sytuacja wnioskodawcy uprawnia go do uzyskania prawa pomocy, Sąd bada przesłanki określone w art. 246 § 1 p.p.s.a., te zaś – jak wskazano powyżej – zostały przez Sąd prawidłowo ocenione.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.
Starosta nadal kompromituje społeczność powiatową,przecież wynajął już pełnomocnika,żeby napisać zażalenie do NSA i ta bieda na to pozwoliła,ledwie z dochdu miesięcznego wynoszącego ponad 4.700,00 zł.Starosta składając ślubowanie zobowiązywał do przestrzegania prawa ,a zatem dawania przykładu dla innych mieszkańców naszego powiatu.Tutaj mamy z typowym cwaniactwem w najgorszym wydaniu,gdzie sprawowany urząd nie pozwala na takie działanie ,jedyną motywacją jest tyko forsa a nie jakieś powołanie do służby mieszkańcom powiatu. Jedyną ideą jest tylko branie kasy,ten sam cel przświeca Paniom Lusi i Elusi ,jaki Pan taki kram.Jestem podziw ,że osoby w postaci radnych odbierają jakiekolwiek nagrody?.

piątek, 15 lutego 2013

Gmina i Powiat lichy - stolarz

Pewien stary stolarz był gotowy do przejścia na emeryturę. Powiedział swojemu szefowi, że planuje porzucić biznes budowlany i zacząć cieszyć się życiem rodzinnym u boku swojej żony, dzieci i wnuków. Co prawda nie otrzymywał by zapłaty za swoją pracę pod koniec każdego tygodnia, ale emerytura na którą liczył wystarczyłaby mu na wiedzenie dostatniego, spokojnego życia.
Szef trochę się zmartwił decyzją swojego pracownika, bo facet był świetnym fachowcem. Poprosił go o ostatnią przysługę, wybudowanie jeszcze jednego domu. Stolarz zgodził się, ale po jakimś czasie stało się oczywiste, że nie ma już serca do tej roboty. Pozwolił sobie na kiepską stolarkę, słabe wykończenie i używał niskiej jakości materiałów. Był to dość niefortunny sposób na zakończenie wspaniałej, pełnej rzetelności i uczciwości kariery.
Gdy stolarz ukończył zlecenie, szef przyszedł na inspekcję domu. Gdy to już zrobił, wręczył stolarzowi klucze do drzwi frontowych ze słowami: „To jest twój dom… mój prezent dla ciebie.”
Stolarz był w szoku!
Jaka szkoda! Gdyby tylko wiedział, że buduje swój własny dom, zrobił by wszystko zupełnie inaczej.
Podobnie jest z nami. Budujemy własne kariery i własne życie, każdego dnia. Często dajemy z siebie mniej niż na to nas stać. Po pewnym czasie, jesteśmy zszokowani, że musimy mieszkać w domu, który sami sobie zbudowaliśmy. Gdybyśmy tylko mogli to wszystko zrobić jeszcze raz, zrobilibyśmy to zupełnie inaczej.Nasi włodarze tak urządzają dom jak ten stolarz byl jak by pozostali cierpieli a im było dobrze.Przykladem jest ostatnia gala przedsiębiorczości w ktorej komisja była ;bardzo niezależna; Pan Roman L,Waldemar R a ufonorowana PANI Małgorzata Buchajczyk członek zarządu Powiatu a ubogi Strosta wręcza nagrodę ?.Może ktoś przypaczy jakiej wysokości to stowarzyszenie otrzymuje środki z powiatu.W Powiecie trwają harce ,nowe układanki ponoć na scenę powiatową ma powrócić Pan Gacek na wice przewoniczącego Rady Powiatu.Panie LUSI i ELUSI szykują nowe zwolnienia dla byłych koleżanek.Pani LUSI ,czy ławeczka powróci do holu przed sekretariatem starosty,bo mi jej brak.Starosta niedługo Nas zaszokuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie prawdopodobnie stosując wybieg poprzez złożenie wniosku wyłaczenia sędziów od rozpoznawania jego sprawy.Wieś gminna niesie ,że Pani kierownik Domu pomocy spłecznej ma sporo gruntów wokół naszego miasta akurat tam gdzie mają lokalizację wiatraki.Podsomuwując w Powiecie jak i w gminie a dobrym przkładem choćby jest sławna decyzja kary za płot to należy powiedzieć ,że apogeum cwanictwa i głupoty

czwartek, 14 lutego 2013

CHŁOPOWO: Postawiła płot, zapłaci 1mln

CHŁOPOWO: Postawiła płot, zapłaci milion złotych KARY Postawiła płot, zapłaci milion złotych KARY
"Zachodniopomorskie. Szokująca wojna o płot w Chłopowie! Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nałożył na mieszkankę tej miejscowości karę finansową wynoszącą 836 tys. 880 zł za postawienie płotu wokół posesji."

'via Blog this'

wtorek, 12 lutego 2013

Powiat Choszczeński - Gala Przedsiębiorczości

Powiat Choszczeński - Gala Przedsiębiorczości: "Zgodnie z czteroletnią już tradycją w ostatnią sobotę karnawału odbyła się Finałowa Gala IV Konkursu Przedsiębiorczości organizowanego przez Choszczeński Oddział Północnej Izby Gospodarczej.
   Zgodnie z regulaminem, w celu wyłonienia laureatów Izba powołała pięcioosobową Kapitułę, której przewodniczącym jest Roman Lubiniecki, wiceprzewodnicząca Krystyna Wiśniewska-Bugaj, sekretarzem Rafał Kowalik a członkami Waldemar Rączkiewicz i Marek Sowiński.
  
   Kapituła dokonała wyboru najlepszych przedsiębiorstw w 2012 r. w poszczególnych gminach oraz wyboru firm w trzech kategoriach: handel, produkcja, usługi. Konkurs przedsiębiorczości przewiduje również nagrodę Grand Prix dla najlepszej firmy powiatu choszczeńskiego, której fundatorem jest starosta choszczeński. "

'via Blog this'

Powiat Choszczeński - Pracodawca Roku 2012

Powiat Choszczeński - Pracodawca Roku 2012: "Starosta choszczeński mając na uwadze problemy, związane z wysokim bezrobociem w naszym powiecie i doceniając inicjatywy, zmierzające do jego ograniczenia postanowił od tego roku przyznawać tytuł Pracodawcy Roku, który wyróżnia się dbałością o wzrost zatrudnienia.
  
   Pierwszy tytuł zdobyło Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie, które od 13 lat działa na drawieńskim rynku pracy i zajmuje się tworzeniem miejsc pracy, programów i projektów mających na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie bierze udział w konkursach dotacyjnych, ogłaszanych przez instytucje publiczne, których celem jest tworzenie miejsc pracy.
   
   W ciągu 13 lat  w ramach umów o pracę, zleceń przygotowania zawodowego i staży zatrudnienie znalazło ponad 200 osób."

'via Blog this'

sobota, 2 lutego 2013

smakosz władzy - kucharz

Na stole stało w rzędzie kilka misek z różnymi potrawami. Pewien człowiek podszedł do pierwszej z nich i zaczął jeść. Potrawa była znakomita. Bardzo mu smakowała. Ale zaczął się zastanawiać czy w innych miskach nie znajdują się jeszcze lepsze przysmaki. Postanowił spróbować kolejnych potraw. Jednak każda z nich była gorsza od tej pierwszej. Postanowił więc wrócić do pierwszej miski. Jednak tam już usiadł ktoś inny. Nasz bohater zaczął żałować, że odszedł. Szukał czegoś lepszego i przez to stracił to co miał na początku a co było wspaniałe. Jednak potem pomyślał, że gdyby pozostał przy pierwszej misce to żałowałby, że nie sprawdził innych...Opalony staosta by zawcześnie nie pozbyć się miski z władzą zaskrżył postanowienie Wojwódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie odmowy zwolnienia go od częsci kosztów procesu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatowego.Starosta nasz nie może wyżyć za ponad 3.500,00zl miesięcznie.Czas przypaczeć komu ubogi sterując recznie przydziela pracowników interwencyjnych.Obrona Sądu wizyta w Sejmie w klubie PSL u zaowocowała ,iż ubogi upatruje w tym klubie możność utrzmania miski z włdzą .Pani Lusi od wizerunku Starosty zamieszcza na blogu posty chwalebne Starosty by ocieplić ubogiego,kiedy on zionie ogniem.Brak odzewu Pań z kierownictwa starostwa w sprawie przeznaczenia nagród na cele społeczne nie dziwi,gdyż mają one niedosłuch społeczny.Wkrótce tłusty czwartek to może dać tym Paniom coś z tej okazji,żeby zajączek nie czmychnął.Opalony nie zjednej partyjnej miseczki jadał od prawicy do lewicy.

Dodaj artykuł

Popularne posty