niedziela, 4 września 2011

X sesja Rady Miejskiej Choszczna

BIP eBOI ePUAP e-URZĄD Skrzynka podawcza Urząd Miejski w Choszcznie: "X sesja Rady Miejskiej Choszczna odbyła się 02 września 2011 r. o godzinie 14 :00"
Choszczno, 22.08.2011 r.
Z a w i a d o m i e n i e
Uprzejmie zawiadamiam , że X sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się
02 września 2011 r. o godzinie 14 :00 w sali narad Ośrodka Sportowo
Wypoczynkowego w Choszcznie przy ul. Sportowej Nr 1.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 102 w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję
2012-2015,
- druk 96 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011r na terenie Gminy Choszczno,
- druk 97 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w obrębie Nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 157/7,
- druk 98 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,
- druk 99 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami,
- druk 100 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno,
- druk 101 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Choszcznie w roku 2010.
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Archiwum bloga

Dodaj artykuł

Popularne posty