środa, 17 grudnia 2014

sesje rady miejskiej i rady powiatu

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 17 grudnia 2014 r.
---

III SESJA RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 GRUDNIA 2014 R. O GODZ. 10.00 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE, PRZY UL. BOL. CHROBREGO 31 A (KAWIARENKA)

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3 .PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI.
  - PROTOKÓŁ NR I/2014 Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 R.
  - PROTOKÓŁ NR II/2014 Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 R.
5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
6. RAPORT Z WYKONANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019”.
7 . PODJĘCIE UCHWAŁ:
7.1  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM
7.1.1 ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW;
7.1.2 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2015 R.;
7.1.3 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU  BUDŻETOWEGO WYKAZANEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2015 R.;
7.1.4 DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU;
7.1.5 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2015 - DRUK NR 11

7.2  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2024
7.2.1  ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I  FINANSÓW;


7.2.2  ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE WIELOLETNIEJ  PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2015-2024;
7.2.3   DYSKUSJA;
7.2.4 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 – DRUK NR 12 
7.3  W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2015 – DRUK NR 13
7.4  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2015 – DRUK NR 14
7.5  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2015 – DRUK NR 15
7.6  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI DIET PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH – DRUK NR 16
7.7  W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W 2015 ROKU. - DRUK NR 17
7.8  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOSZCZNIE – DRUK NR 18
7.9  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UTWORZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – DRUK NR 19
7.10  W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEDSTAWICIELI ZE SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ PRZY SP ZOZ W CHOSZCZNIE – DRUK NR 20
7.11  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NR XXXIV/301/2014 Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEDSTAWICIELI  DO SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ PRZY SP ZOZ W CHOSZCZNIE – DRUK NR 21
7.12  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NR XXXIV/302/2014 Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE POWOŁANIA RADY SPOŁECZNEJ PRZY SP ZOZ W CHOSZCZNIE – DRUK NR 22
7.13 W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK – DRUK NR 23
7.14 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 R. – DRUK NR 24
8. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.
9. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty