czwartek, 2 stycznia 2014

Ciąg dalszy postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście - monika

postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia
2013-11-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-31
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Organizacje społeczne
Sygn. powiązane
II SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-08
Skarżony organ Wojewoda Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art.33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA - Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia L. w D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 wydane w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił S. w D. dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu.
We wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Sądem I instancji wskazywano, że S. w D. jest organizacją społeczną, do której statutowych zadań należy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy, upowszechnianie informacji o możliwości znalezienia pracy, przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania.

Ponadto we wniosku podnoszono, że interes prawny w dopuszczeniu S. do udziału w sprawie wynika z faktu, iż od kilku lat współpracuje z Powiatem C., w którym L. Ś. jest starostą i radnym. S. niejednokrotnie zwracało się do Powiatu C. o pomoc finansową na organizowane akcje i zawsze spotykało się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony L. Ś. Według wnioskodawcy utrata mandatu radnego przez L. Ś. może spowodować, że P. C. nie będzie już tak przychylnie odnosił się do realizacji celów statutowych S.
Odmawiając S. w D. dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym na rozprawie w dniu 5 czerwca 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał, że zgodnie z treścią art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.- powoływanej dalej jako p.p.s.a.) udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 tej ustawy, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.
W ocenie Sądu I instancji, wydanie postanowienia o dopuszczeniu bądź odmowie dopuszczenia S. do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym toczącym się wskutek przedmiotowej skargi uzależnione jest od tego czy sprawa, w której S. chce uczestniczyć, dotyczy jej statutowej działalności. Cel statutowy oznacza, że sprawa dotyczy zasadniczych kierunków działalności danej organizacji zapisanych w statucie lub innym akcie regulującym wewnętrzny ustrój danej organizacji społecznej. Musi zatem istnieć merytoryczne powiązanie, rozumiane w sensie prawnym, a nie tylko faktycznym, przedmiotu postępowania administracyjnego z celami i zakresem działania organizacji społecznej.
Sąd I instancji wskazał, że z treści § 7 Statutu S. wynika, że celem S. jest: "wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności na rzecz bezrobotnych, współpraca i wzajemna pomoc członków S., współpraca z osobami oraz instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń z dziedziny rynku pracy, doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością S., inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, prowadzenie działalności integrującej członków S. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską."
W ocenie Sądu I instancji, sformułowane w ten sposób szczegółowe cele S. nie dają podstaw do uzasadnienia udziału S. w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. Działalność S. dotyczy wspierania na różnych płaszczyznach osób bezrobotnych. Natomiast w niniejszej sprawie wniesiona skarga, poddając kontroli Sądu zarządzenie zastępcze wojewody, jako akt nadzoru nad działalnością samorządu powiatu, w istocie stanowi realizację prawa do ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Skoro taki cel nie należy do celów statutowych S., nie może być ono dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na zarządzenie zastępcze wojewody.
Zażaleniem z dnia 3 lipca 2013 r. S. w D. zaskarżyło postanowienie Sądu I instancji, wnosząc o jego zmianę poprzez orzeczenie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. Postanowieniu zarzucono naruszenie art. 33 § 2 p.p.s.a. z uwagi na istnienie podstaw pozwalających na uznanie, że sprawa o wygaśnięcie mandatu radnego L. Ś. dotyczy zakresu statutowej działalności S.
W uzasadnieniu zażalenia wskazywano, że S. w D., jest organizacją społeczną, do której statutowych zadań należy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy, upowszechnianie informacji o możliwości znalezienia pracy, przyczynianie się do tworzenia miejsc pracy, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania. Wskazywano jednocześnie, że Pan L. Ś. jako S. C., jest propagatorem inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia. Powiat C. i, kierowany przez zarząd ze starostą Ś. na czele, realizuje już trzecią edycję programu "N.". Jest to program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcający i wspierający osoby zakładające własną działalność gospodarczą. Zadaniem statutowym naszego stowarzyszenia jest wspieranie osób, które propagują inicjatywy, postawy i działania sprzyjające likwidacji bezrobocia. W związku z tym udzielenie wsparcia Panu L. i Ś. mieści się w zakresie statutowych zadań stowarzyszenia.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Zagadnienie dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym organizacji społecznej zostało uregulowane w art. 33 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym organizacja społeczna może zgłosić swój udział w postępowaniu sądowym, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Prawo stawia zatem organizacje społeczne takie jak stowarzyszenia w szczególnej pozycji ustrojowej. W sprawach sądowoadministracyjnych mogą one występować w interesie własnym jako skarżący (art. 50 § 1 p.p.s.a.), mogą jednak również występować w obronie interesu publicznego. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, co jest formą realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. wolności zrzeszania się oraz prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym.
W świetle art. 33 § 2 p.p.s.a. każdy cel działania określony w statucie nadanym czy przyjętym zgodnie z obowiązującym prawem może uzasadniać wystąpienie z żądaniem dopuszczenia do postępowania sądowego, jeżeli przedmiot postępowania wkracza w zakres działań organizacji społecznej, czy to ze względu na czynności postępowania, czy też ze względu na jego wynik. Celem wymienionym w statucie (regulaminie) organizacji, uzasadniającym dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu sądowym może być nie tylko obrona indywidualnych interesów i praw swoich członków, ale także na przykład propagowanie określonej działalności czy pewnych idei, ochrona wartości materialnych i niematerialnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym lub ekonomicznym. Ponadto przepis art. 33 § 2 p.p.s.a. stosuje się w takich przypadkach, gdy toczy się postępowanie w sprawie jakiegoś podmiotu, a organizacja społeczna zabiega o udział w tym postępowaniu, nie dlatego żeby wesprzeć stronę, ale żeby przeciwstawić się jej żądaniom i interesom. Organizacja społeczna może działać na rzecz jednej ze stron, wzmacniając jej pozycję w postępowaniu, a może też nie wiązać swoich czynności procesowych z interesami żadnej ze stron, mając na uwadze tylko zachowanie wymagań interesu społecznego.
Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że przedmiot postępowania sądowego dotyczącego stwierdzenia przez organ nadzoru wygaśnięcia mandatu radnego nie jest merytorycznie powiązany z celami statutowymi S. w D. Nie należy tracić z pola widzenia, że celem postępowania sądowego w niniejszej sprawie jest kontrola zarządzenia zastępczego Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydanego w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z wydaniem wobec radnego prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
Słusznie zatem stwierdził Sąd I instancji, że sprawa ta dotyczy nadzoru sprawowanego przez wojewodę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (powiatu). Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego nie należy do celów statutowych S. w D. W świetle § 1 i 7 statutu S. (karty 98-101 akt sądowych) za takie cele należy uznać poprawę warunków na rynku pracy poprzez wspieranie osób bezrobotnych oraz różnego rodzaju inicjatyw mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, realizacja tak określonych celów statutowych nie polega na wspieraniu w ramach procesu sądowego osoby, wobec której wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, nawet wówczas, gdy osoba taka jako radny, czy starosta wspierał inicjatywy dotyczące realizacji statutowych celów S. w D. Nie można bowiem zakładać, że inne osoby będące radnymi nie będą przychylnie odnosić się do inicjatyw społecznych, które wpisywać się będą w zakres statutowej działalności S. Czym innym jest wdzięczność członków S. za wspieranie programów wpływających na poprawę sytuacji na rynku pracy, a czym innym udział w postępowaniu sądowym dotyczącym aktu nadzoru nad samorządem terytorialnym.
Reasumując należy stwierdzić, że wspomniane zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego nie mieści się w zakresie przedmiotowym działalności statutowej wnoszącego zażalenie S. w D. Stąd też w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie została spełniona przesłanka określona w art. 33 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym organizacja społeczna może być dopuszczona do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. W świetle powyższego należało oddalić zażalenie.
W związku z zawartym w uzasadnieniu zażalenia wnioskiem S. w D. o zwolnienie od wpisu od zażalenia należy wskazać, że w piśmie z dnia 3 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informował S., że postępowanie sądowe w niniejszej sprawie jest - stosownie do treści art. 86 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) - z mocy prawa zwolnione od opłat sądowych.
Z uwagi na powyższe okoliczności, Naczelny Sąd Administracyjny stosownie do art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.
.........................................
s. Małgorzata Jaśkowska

42 komentarze:

 1. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podał, że od kilku lat samotnie wychowuje i wspomaga dwoje dzieci, które wymagają jeszcze jego pomocy finansowej oraz opiekuje się swoją matką, która wymaga wsparcia medycznego i ciągłej opieki, z czym związane są zwiększone nakłady finansowe. Wskazał, że po śmierci żony celem uregulowania wszelkich spraw majątkowych zaciągnął kredyt w wysokości 150 tysięcy złotych. Zaciągnięty kredyt na zakup domu nie pozwala mu na dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi wnioskodawcy zatrudnienie adwokata. Oświadczył również, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z 87-letnią matką, 28-letnią córką oraz 26-letnim synem. Posiada dom o powierzchni 192 m2 wraz z przydomową 14 arową działką, garażem oraz mieszkanie o powierzchni 75 m2. Osoby prowadzące wraz z nim gospodarstwo domowe nie posiadają majątków odrębnych. Skarżący nie posiada żadnych środków pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania rodziny jest miesięczny dochód w kwocie 12.100 zł osiągany przez skarżącego z tytułu umowy o pracę, emerytura matki skarżącego w kwocie 1.281 zł, kwota 3.935 zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę oraz kwota 1.500 zł otrzymywana przez syna skarżącego również z tytułu umowy o pracę.
  Uwzględniając powyższe okoliczności Sąd – powołując się na art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) - stwierdził, że nie można wnioskodawcy zaliczyć do osób, których środki do życia są ograniczone. Sąd nie stwierdził, by poniesienie przez skarżącego wydatku polegającego na uzyskaniu pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiązałoby się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu rodziny. Wskazuje na to dochód czteroosobowej rodziny kształtujący się na poziomie 18.816 zł miesięcznie, czyli 4.704 zł na osobę, a także posiadany przez niego majątek – dom i mieszkanie. Odnosząc się do kosztów skarżącego związanych z ponoszeniem przez niego rat kredytów Sąd wskazał, że zaciąganie przez stronę zobowiązań jest indywidualną sprawą strony i nie może skutkować przerzuceniem na Skarb Państwa ciężaru ponoszenia kosztów powstałych z tytułu prowadzonych przez nią postępowań sądowych.
  W zażaleniu na powyższe postanowienie L. Ś. zarzucił naruszenie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez uznanie przez Sąd, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające ustanowienie adwokata z urzędu. Wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata skarżący podkreślił, że jest wdowcem i sam wychowuje dwoje dzieci. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego jest dla niego bardzo ważna. Utrata mandatu może wiązać się w przyszłości również z utratą pracy w Starostwie Powiatowym. On sam nie jest osobą młodą, która mogłaby łatwo znaleźć pracę. Stres związany z obawą o swoją przyszłość powoduje, iż nie jest w stanie sam sprawnie poprowadzić sprawy przed sądem.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
   Stosownie do art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3).
   Jak wynika z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).
   W niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji, oceniając przedstawioną przez skarżącego jego sytuację majątkową, rodzinną i możliwości płatnicze, prawidłowo przyjął, że skarżący nie spełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skutkującej przyznaniem prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. ustanowienia adwokata z urzędu. Należy podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że poniesienie przez wnioskodawcę kosztów ustanowienia pełnomocnika nie spowoduje uszczerbku w jego koniecznym utrzymaniu. Argumentacja zaś przedstawiona w zażaleniu, odnosząca się do stanu emocjonalnego w jakim znajduje się skarżący, który uniemożliwia mu sprawne prowadzenie własnej sprawy przed sądem, nie mogła skutkować uwzględnieniem zażalenia. Dokonując oceny, czy sytuacja wnioskodawcy uprawnia go do uzyskania prawa pomocy, Sąd bada przesłanki określone w art. 246 § 1 p.p.s.a., te zaś – jak wskazano powyżej – zostały przez Sąd prawidłowo ocenione.
   Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

   Usuń
  2. Starosta gra na zwłokę, czas leci za kilka miesięcy wybory i co mu tam po wyroku WSA.

   Usuń
  3. Sam powinien zrezygnować, to by nie było tego całego zamieszania. Ale pewnie za radą komunistki Buchajowej tej od wyrzucania gnoju, która zwietrzyła rodzinny interes został na posterunku hehe. Tak jak radna powiedziała piniądze nie śmierdzą. To ta wywłoka i reszta patologicznej brygady odpowiada za tą oborę powiatową

   Usuń
  4. Jest wiele osób w sejmie i samorządzie karanych. Tak ponoć prostowano skazę na sumieniu Lesława.
   I pewnie za to rodzinka dostaje wsparcie z naszych podatków.
   Forsowanie bezkarności dla przestępczości musi nas słono kosztować niestety.

   Usuń
 2. Szkoda, że stowarzyszenie nie propaguje praworządności i poszanowania prawa, w tym przez ubogiego starostę którego tak zaciekle broni.Wiadomo było z góry, jak to się skończy ale cel osiągnięto,gdyż minęło koleje kilka miesięcy a wyroku w sprawie nadal nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 3. Promocja przestępczości i patologii. Bez nacjonalizacji się nie obejdzie

  OdpowiedzUsuń
 4. Śliżewski zrób coś dla nas i powieś sie jeśli potrafisz zawiązać sznur. :)

  OdpowiedzUsuń
 5. To teraz wiemy dlaczego Towarzystwo Adoracji Przestępczości nielegalnie otrzymuje wszelkie wsparcia nagrody itd. Typowi komunistyczni złodzieje przy korycie.

  OdpowiedzUsuń
 6. to się nazywa złodziejstwo na patencie

  OdpowiedzUsuń
 7. Widać, ciekawa moda nastała w naszym kochanym starostwie, że pracują tam sami przestępcy. Zaczynając od starosty, a kończąc także na dość wysokim stanowisku informatyka, które zresztą zajmuje Jacek Kuźmiński - dla przypomnienia ten Pan został zatrzymany pod wpływem alkoholu i również prowadził samochód, żeby tego było mało próbował zbiec policji. Pytanie, kto wtedy i z ile mógł go wybronić, aby teraz pracował w starostwie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to syn pana janka jesli tak to wszystko wyjasnia w kwesti bezkarnosci władzy

   Usuń
 8. Abstrahując do wypadku w Kamieniu Pomorskim to gdyby nie Policja ze Strzelec Krajeńskich nasz Pan Starosta mógł też taki wypadek spowodować albo jeszcze gorszy. Ale co tam -przecież odpokutował winy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powinno się zasądzić na takim typie co najmniej 80 000 zł grzywny i 10 000 nawiązki i zakaz piastowania funkcji publicznych.

   Usuń
 9. Może ta katastrofa trafi do wyobraźni radnych i w końcu zdecydują się odwołać starostę- nie czekając na wyrok sądu.

  OdpowiedzUsuń
 10. Czy ktoś może spowodować ,żeby nagranie ostatniej sesji Rady Powiatu Choszczno ,była bardzo cciekawa ,dlatego Opalony nie udostępnia jej.

  OdpowiedzUsuń
 11. Tej z 19 grudnia nie ma jeszcze czyli XXVII. Mija już pół miesiąca i jeszcze nie ma nagrania o co chodzi ? Ile było kamer na sali ???. Była TVECHO czy oni maja wyłącznośc teraz czy TVREGA

  OdpowiedzUsuń
 12. Pijani politycy traktowani są zbyt łagodnie przez swoje otoczenie i ...sądy. Warto zwrócić uwagę że niedawna nominacja na dyr ZS2 to żona sędziego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. człowieku co ma piernik do wiatraka?

   Usuń
 13. Śliżewski jest totalnym dnem, półgłówkiem i kupą gówna

  OdpowiedzUsuń
 14. Niedawno Kamień Pomorski, dzisiaj pijany motorniczy. I główkują teraz co zrobić żeby było bezpieczniej, żeby nie powtarzały się takie tragedie. A gdzie byli jak Lesław Śliżewski pijany jak bela jechał w centrum miasta? Niska społeczna szkodliwość czynu???!!! Jakiś cyrk!!! A mogło być tak jak w Kamieniu Pomorskim. Brawo też dla katolickich sługusów, którzy dla kasy nie widzieli problemu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od osób na stanowiskach wymaga się więcej. Niestety ale powinien z uwagi na to i w ramach sprawiedliwości społecznej dostać bezwarunkowe pozbawienie wolności. Dlatego ludzie widząc bezkarność polityków biorą to za normę i kopiują kryminalne zachowania. Ewidentna korupcja i degeneracja instytucji państwowych.

   Usuń
 15. Dlaczego egzekwowanie kary za jazde pod wpływem alko w przypadku takiej politycznej kurwy jak nasz opalony się nie odnosi ? Może ta kurwa wjebała kogoś w swoje gówno ?

  OdpowiedzUsuń
 16. Nieuchronność kary nie dotyczy prawdziwych złodziei tylko kieszonkowców.

  OdpowiedzUsuń
 17. Ludzie wsiadają po głębszym dlatego, że widzą bezkarność polityków i myślą, że im też ujdzie na sucho biedaki szkoda ich.

  OdpowiedzUsuń
 18. Choszczeńska patologia w całej swej okazałości i głupocie. Jak można wspierać kryminalistów

  OdpowiedzUsuń
 19. Lesław Śliżewski, starosta choszczeński, który z zawartością dwa i pół promila alkoholu prowadził samochód nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Na sesji powiatu tylko przeprosił za swoje zachowanie i okazało się że przekupił bandę która będzie wspierać powiatową przestępczość.

  OdpowiedzUsuń
 20. Czy wymiaru sprawiedliwości nie razi, że wszyscy mówią o Choszcznie, że starosta który popełnił przestępstwo, rządzi w powiecie?

  OdpowiedzUsuń
 21. Mafia powiatowa działa nadal i wzmocniła się w swojej bezkarności
  Dlaczego pan nadal sprawuje funkcję starosty, skoro prowadził pan samochód pod wpływem alkoholu?
  - Sprawa jest w sądzie, czekam na finał - odpowiada Lesław Śliżewski, starosta powiatu choszczeńskiego.
  Wina jest oczywista, to po co czekać na rozstrzygniecie sądu?
  - Żeby usłyszeć werdykt sądu - wyjaśnia Lesław Śliżewski starosta powiatu choszczeńskiego

  OdpowiedzUsuń
 22. Korupcja polityczna i polityka pro przestępcza obraża godność uczciwych mieszkańców powiatu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy podkreślić,że również korupcja polityczna niektórych radnych gminnych, takich przysłowiowych cieci uderza w godność Rady Miejskiej i mieszkańców Choszczna.

   Usuń
 23. Przydał by się porządny reportaż na temat naszego powiatu. Ciekawe ile osób sprawdzało by gdzie jest Choszczno. Może w końcu w turystyce zaczęło by się kręcić.

  OdpowiedzUsuń
 24. Zaniewska i Buchajczyk to poltyczne ścierwo i popychadła kryminalnych chamów Dodatkowo źle wpływają na wizerunek PO i SLD.

  OdpowiedzUsuń
 25. Wredne su... Faceci trzymajcie się z dala od wrednych kobiet! To ich wina że jest źle bo jest. Pozdrawiam wszystkie powiatowe babochłopy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. na pohybel wszystkim

   Usuń
  2. Polityczne ściery zrobiły sobie z powiatu jeden, wielki burdel. a sutenerzy i stręczyciele już zacierają ...slady korupcji politycznych

   Usuń
 26. Co takiego Starostwo osiągnęło w ostatnich kadencjach jakieś inwestycje itp. Wielkie NIC. Przecież to tylko kosztowna patologia na naszym garbie.

  OdpowiedzUsuń
 27. Śledź to zakłamany burak,ja na jego gębie widzę obłudę i cyniczność

  OdpowiedzUsuń
 28. Szkoda tylko, że Panem Jacusiem nikt tak się nie interesuje jak "Opalonym", a przecież jadą na podobnym wózku.

  OdpowiedzUsuń
 29. Dzięki takim kryminalnym knurom coraz większe pogłowie świń przy korycie.

  OdpowiedzUsuń
 30. Pan starosta, to typowy przykład,jak nisko może upaść człowiek.

  OdpowiedzUsuń

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty